نماز بر مومنان در وقتهاي معين واجب شده است .
((قران كريم))
نام شهر: ساري  تاريخ كنوني: 30/3/1398

اذان صبح طلوع خورشيد اذان ظهر غروب خورشيد اذان مغرب